04 lipca 2023

Podsumowanie projektu "Szkoła Ćwiczeń"

 

SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, to projekt realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem była poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, niezbędnych na rynku pracy, jak również doskonalenie nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM powstała poprzez połączenie potencjału 4 szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego, której nauczyciele mają niezwykłe kompetencje nauczania matematyki, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie kształtowania kompetencji językowych, Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego, w której uczniowie świetnie znają się na programowaniu, a nauczyciele wiedzą, jak wiedzę przekazać i zaszczepić pasję oraz Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, w której nauczyciele szkół wspieranych znajdą wsparcie w kształtowaniu umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

W ramach projektu Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie przeprowadził pogłębioną, diagnozę szkół wspieranych, tj. w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim, w Szkole Podstawowej w Kamieniu Wielkim, w Bobrówku, w Różankach, w Ściechowie oraz w Lipkach Wielkich. W oparciu o wnioski z przeprowadzonych badań diagnozujących oraz ustalone obszary wymagające wsparcia przygotowany został dla tych szkół plan doskonalenia oparty na metodologii zawartej w ogólnopolskim dokumencie pod nazwą „Model szkoły ćwiczeń”. Ponadto doradcy metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego zorganizowali sieć współpracy on-line na platformie doskonaleniewsieci.pl. dla nauczycieli szkół wspieranych.

Realizacji działań związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej towarzyszyło doposażenie nowoczesnych pracowni przedmiotowych, co umożliwiło prowadzenie lekcji pokazowych w innowacyjny sposób, który nie zaburza procesu edukacyjnego, dzięki nieinwazyjnemu systemowi ich rejestracji.

W ramach projektu Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim:

  • w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 doposażono pracownię biologiczną, pracownię chemiczną, pracownię fizyczną oraz pracownię geograficzną o łącznej wartości 217.716,95 zł;
  • w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego doposażono pracownię językową o łącznej wartości 61.195,36 zł;
  • w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego doposażona została pracownia matematyczna za kwotę 37.037,63 zł;
  • a w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego doposażono pracownię informatyczną za kwotę 81.471,06 zł.

Dzięki drugiemu partnerowi projektu, Akademii im. Jakuba z Paradyża, doświadczona kadra pedagogiczna ze szkół tworzących szkołę ćwiczeń, otrzymała wsparcie w postaci szkoleń ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji trenerskich biorąc udział w szkoleniach, np. Akademia Trenera, Kurs Coachingu, Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniem, Kurs Change Your Mind. Ponadto nauczyciele mogli również uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach doskonalących kompetencje metodyczne, np. Jak uczyć matematyki, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces, Jak uczyć biologii, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces, Jak uczyć chemii, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces, Jak uczyć programowania, aby uczeń i uczennica osiągnęli sukces.

Przygotowani przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim trenerzy szkoły ćwiczeń prowadzili szkolenia kadry pedagogicznej szkół wspieranych z zakresu metod i form pracy dydaktycznej. Wsparcie i doskonalenie realizowane było poprzez organizację warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz superwizji. Przeprowadzono lekcje pokazowe w każdym obszarze objętym projektem - matematycznym, informatycznym, językowym i przyrodniczym, w których uczestniczyli nie tylko nauczyciele szkół wspieranych, ale także studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Każda lekcja poprzedzona była omówieniem celów, jakie są stawiane przed uczącymi się, a po zakończeniu zajęć następowało omówienie lekcji i dyskusja nad jej efektywnością.

 

Wprawdzie kończy się projekt, ale zaczyna się dalsza praca związana z rozwojem szkoły ćwiczeń, włączaniem do sieci wsparcia kolejnych szkół oraz doskonaleniem umiejętności kadry.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 093 105,08 zł, w tym 921 268,96 zł dofinansowano
ze środków unijnych, a 171 836,12 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24