29 września 2023

Lubuskie Talenty

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 357/5044/23 z dnia 26 września 2023 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji

 

Nabór odbędzie się w terminie: od 2 października do 13 października 2023 r.

   

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024, powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej.
1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl 
2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami 
Wersję papierową wniosku  o przyznanie stypendium ( wydrukowaną z generatora ) należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 20 października 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:  

 

·         Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
·         Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski;  

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby złożyć wniosek o stypendium: 

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego; 
b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2022/2023) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00; 
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2022/2023) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00 w Szkole Podstawowej oraz 4,90 w Liceum Ogólnokształcącym; 
d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
e) uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto na członka rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium; 
Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 222 uczniów (70 dla szkół podstawowych oraz 152 dla uczniów liceów ogólnokształcących). Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.  

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowych;   
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;                
c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium. 
Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami (obecnie obowiązującego) Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.
Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową z zakładce Dokumenty na rok szkolny 2023/2024.

https://drive.google.com/file/d/1WfTY8xhvvILtsaO0oisn0lwYdbatYJpO/view?usp=sharing

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl

Adres naszej skrytki:

/SP15Gorzow/Skrytka ESP

Nasz adres: AE:PL-47173-29867-TAISU-24