03 March 2022

Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Z dniem 14 marca 2022 roku rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Jak zgłosić kandydaturę?

Rodzic musi:

1. Wejść na stronę: www.gorzow.pl

2. Wybrać zakładkę e-urząd

3. Wybrać zakładkę Edukacja - Nabór do Szkół Podstawowych

4. Zgłoś kandydata.

 

Informacje ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2015) - objęte obowiązkiem szkolnym.

 

Skorzystanie miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się  o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Do szkoły z obwodu dzieci są przyjmowane na podstawie ZGŁOSZENIA

 

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata.

 

Do szkoły spoza obwodu dzieci przyjmowane są na podstawie WNIOSKU

 

1. Do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, gdy dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria. Wniosek należy wypełnić w systemie elektronicznym, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru. Można wybrać maksymalnie trzy szkoły.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tak zwaną szkołą pierwszego wyboru.

 

KRYTERIA

Należy spełnić kryteria ustawowe i dodatkowe:

ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców;
 • niepełnosprawność obojga rodziców;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

dodatkowe:

Lp.

Kryterium liczba punktów
1. kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w preferowanej szkole podstawowej 25
2. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej 20
3. kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej 15
4. w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w pkt 1,3,4 są oświadczenia rodzica, a pkt 2 zaświadczenie z zakładu pracy dołączone do wniosku.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia  odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej.

 

Szkoły z oddziałami integracyjnymi:

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki;
 2. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera;
 3. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego;
 4. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte;
 5. Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi i. Orląt Lwowskich.

 

Rodzaje czynności:

 

 1. pl
 2. en
 3. uk
 1. pl
 2. en
 3. uk

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Aleksandra Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

+48667659236

+48957228729

sp15@edu.gorzow.pl